Verloning of vergoeding van clubkader

Op 6 september 2015 werd een korte bijscholing gegeven over "Verloning van clubkader". Op deze pagina komt zo spoedig mogelijk een bijpassende syllabus. Hier alvast de highlights.

Betaald of niet betaald?

Voor je binnen je club het besluit neemt om onder een bepaalde vorm medewerkers te betalen, stel je je als club best de vraag of het betalen van bepaalde tegemoetkomingen zinvol is en of dat past binnen de visie van de club. De medewerkers die we hier bedoelen is het clubkader, en dat kan ruim gezien worden:

 • bestuurders
 • trainers
 • scheidsrechters
 • beheerder zaal/materiaal/...
 • eerder occasionele "helper" (bij een of andere organisatie bijvoorbeeld)
 • ...

Vragen die je je kan stellen zijn:

 • Willen we binnen de club een (verdere) professionalisering? Is daartoe een systeem van verloning en/of vergoeding nodig/wenselijk/raadzaam/...?
 • Indien vergoedingen worden betaald, hoe kan het budget in evenwicht gehouden worden?
 • Werken met vrijwilligers, hoe pakken we dat aan?

Vergoeding of verloning?

Bedragen die je betaald als club kunnen een vergoeding zijn, of een verloning. Afhankelijk van de keuze zijn er bepaalde gevolgen.

 • Vergoeding: het terugbetalen van (een deel van) (bepaalde) gemaakte kosten
 • Verloning: het toekennen van een financiële compensatie in ruil voor geleverde diensten

De belangrijkste gevolgen waar rekening mee gehouden moet worden zijn

 • sociaal statuut
 • fiscaliteit

Vrijwilliger

Een eerste en meest gebruikte sociaal statuut is dat van de vrijwilliger. Dit is een wettelijk geregeld statuut dat nauw aansluit bij de traditionele betekenis van vrijwilliger. Een aantal aandachtspunten:

 • Een vrijwilliger kan enkel "werken" voor een vereniging, niet voor een particulier. De clubkasten met het schermmateriaal een nieuw likje verf geven kan als vrijwilliger, voor de keukenkasten van je buurman kan dat niet.
 • Aan vrijwilligerswerk zijn rechten en plichten verbonden. Een korte en beperkte samenvatting:
  • recht op informatie
  • aansprakelijkheid berust bij de club
  • dekking door een verzekering mogelijk
  • afspraken horen gevolgd te worden
 • Je kan best een schriftelijke (kader)overeenkomst maken met elke vrijwilliger
 • De club hoort een register van vrijwilligers bij te houden
 • Verloning is niet mogelijk
 • Opgelet bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, e.d.
 • Geen combinatie mogelijk met een ander sociaal statuut voor hetzelfde werk bij dezelfde organisatie
 • Een vergoeding van onkosten is mogelijk
  • de vergoedingen zijn niet onderworpen aan de personenbelasting
  • er zijn bepaalde vereisten/beperkingen
  • vergoeding kan hetzij op forfaitaire basis
   • voor zover de vergoeding verantwoord kan worden als een vergoeding van gemaakte kosten (geen verdoken loon)
   • maximumbedrag per dag (32,71 euro)
   • maximumbedrag per jaar (1308,80 euro)
   • een forfaitair bedrag kan gecombineerd worden met een reële kilometervergoeding
    • maximum 34,12 cent per kilometer
    • maximum 2000 vergoede kilometers per jaar
   • geen combinatie mogelijk met vrijwilligersvergoeding op reële basis
  • vergoeding kan ook op reële basis
   • dat is dan voor kosten die gestaafd worden met bewijsstukken (kasticket e.d.)
   • in principe onbeperkt qua bedragen (per dag en/of per jaar)
   • de gemaakte en gestaafde kosten moeten wel gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk, en redelijk blijven (opgelet dat een verplaatsing bijvoorbeeld niet opgevat kan worden als snoepreisje)
   • er kan een kilometervergoeding toegekend worden
    • maximum 34,12 cent per kilometer
    • in principe geen beperking op het aantal kilometers per jaar, maar zorg ervoor dat het redelijk en aantoonbaar blijft (voor werknemers is er bijvoorbeeld wel een limiet op jaarbasis; het is niet raadzaam daar zomaar boven te gaan)

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst is tussen club en medewerker is in principe mogelijk. De sociale regels en lasten waaraan beide partijen in dat gevolg onderworpen zijn, zijn echter van die aard dat dat voor een schermclub niet haalbaar is op dit moment, en ook helemaal niet interessant.

Opgelet: als een medewerker een loon ontvangt en in een ondergeschikte relatie werkt, dan wordt een arbeidsovereenkomst verondersteld, ook al staat er daarvan niets op papier. Als je als club iemand betaalt, zorg er dan voor dat de betalingen duidelijk onder een ander sociaal statuut gebeuren.

Een studentenjob valt onder deze categorie. Het aantal dagen dat gewerkt kan worden is echter dermate beperkt, dat deze mogelijkheid niet zo veel gebruikt wordt.

Een andere mogelijkheid is een speciaal statuut van werknemer in de sportsector met verminderde sociale lasten, maar dit statuut is niet makkelijk bruikbaar voor een sportclub (Bloso/VTS gebruiken dit statuut wel regelmatig).

Zelfstandige (in bijberoep)

Als er aan de geleverde prestaties een verloning vasthangt, kan dat niet onder het statuut van vrijwilliger. Op dit moment is een activiteit als zelfstandige, typisch in bijberoep, een goede optie om een verloning toch mogelijk te maken.

Er zijn, net zoals bij een arbeidsovereenkomst, sociale regels en lasten, maar in dit geval enkel voor de zelfstandige. Die moet zich laten inschrijven bij de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), moet sociale lasten betalen en moet het verworven inkomen opnemen in de belastingaangifte. Dit inkomen is voor trainers en scheidsrechters belast aan een vaste aanslagvoet van 33%, en dus niet aan de marginale aanslagvoet. Het is daartoe uiteraard belangrijk het betreffende bedrag in de juiste rubriek van de aangifte in te vullen.

Het kan interessant zijn om tussen club en zelfstandige een aannemingsovereenkomst op te stellen.

Er is normalerwijze sprake van een dienstverlening, die onderworpen is aan de BTW. Indien de omzet van de zelfstandige echter onder de 15000 euro op jaarbasis blijft, kan er vrijstelling van BTW gevraagd worden. De verkregen vrijstelling dient vermeld op alle facturen. Er moet hoe dan ook een (lege) BTW aangifte ingediend worden.

Semi-agoraal statuut

De invoering van een nieuw sociaal statuut wordt op dit moment voorbereid door de overheid. Het is de bedoeling een statuut uit te werken dat zich ergens tussen de vrijwilliger en de werknemer bevindt. Het idee is van zo weinig mogelijk administratie te hebben, een deel inkomsten dat vrijgesteld is van belasting (vergelijkbaar met het vrijgestelde forfaitaire bedrag bij de vrijwilligers) plus een deel dat minimaal belast zou worden en vrijgesteld blijft van sociale bijdragen. Het totaalbedrag op jaarbasis waarvan op dit moment sprake is ligt rond de 5000 euro.

Dit statuut is op dit moment nog niet in voege.

Vragen?

Als je met vragen over deze materie zit, aarzel niet contact op te nemen met het secretariaat van de VSB.